ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 .Právní rámec zpracování

Společnost Koncal studio s.r.o., která je provozovatelem webu fandimefilmu.cz a fandimeserialum.cz zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR).

2 .Kdo údaje zpracovává

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Koncal studio s.r.o., IČ: 03604071, se sídlem: Praha - Stodůlky, Lýskova 2073/57, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234567. Vůči kterému tak můžete uplatňovat veškerá Vaše práva a také vůči němu směřovat veškeré Vaše dotazy.

Koncal studio s.r.o zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a spolupracovníků, přičemž vždy platí, že tyto osoby:

 1. Jsou vybírány a prověřovány, jsou bezúhonné a k zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů způsobilé,
 2. jsou vázány pravidly zpracování a zároveň jsou povinny sami zajišťovat veškeré bezpečnostní standardy, které jim Koncal studio s.r.o. určuje a které pravidelně kontroluje,
 3. zpracovávají vždy pouze takový rozsah Vašich osobních údajů, který je pro plnění daného úkonu nezbytný, a to pouze po nezbytně nutnou dobu,
 4. Vaše osobní údaje zpracovávají vždy pouze v bezpečném prostředí informačního systému Koncal studio s.r.o. na zabezpečených prostředcích výpočetní techniky,
 5. podléhají pravidelné kontrole plnění povinností při zpracování a dodržování bezpečnostních standardů Koncal Studio s.r.o.

3. Jaké osobní údaje Koncal Studio s.r.o. zpracovává

Koncal Studio s.r.o. v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává výhradně takové osobní údaje, které mu ukládá příslušný právní předpis a takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon podnikatelské činnosti Koncal Studio s.r.o., tedy výhradně údaje, které jsou nezbytné pro zajištění Vašich požadavků spojených s každodenním fungováním webu fandimefilmu.cz a fandimeserialum.cz (registrace uživatelů, komentáře atd.). Koncal studio s.r.o. dále zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob, které jsou nezbytné pro řádné plnění povinností Koncal studio s.r.o. dle příslušných právních předpisů a konkrétní smlouvy. Za tímto účelem Koncal studio s.r.o. zpracovává tyto kategorie údajů:

 1. osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (jméno, příjmení),
 2. osobní údaje sloužící k zajištění kontaktu s Vámi (e-mailová adresa),
 3. osobní údaje zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob. Koncal studio s.r.o. zpracovává osobní údaje těchto osob v rozsahu, které mu ukládají příslušné právní předpisy, nebo v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností dle příslušného smluvního dokumentu,
 4. osobní údaje, které Koncal studio s.r.o. zpracovává za účelem marketingové činnosti Koncal studio s.r.o.,
 5. fotografie/videa z akcí pořádaných Koncal studio s.r.o., k jejichž pořízení je nutný samostatný souhlas, fotografie a videa mohou být využity v rámci marketingové propagace Koncal studio s.r.o., a to jejich zveřejněním na sociálních sítích, v internetových prezentacích Koncal studio s.r.o. apod.

Osobní údaje uvedené výše je Koncal studio s.r.o. oprávněn zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné.

Koncal studio s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu, osobní údaje získané za jedním účelem, nesmí použít pro jiný účel, nejsou-li tyto účely vzájemně slučitelné.

4. Za jakým účelem Koncal studio s.r.o. osobní údaje zpracovává

Společnost Koncal studio s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje za těmito účely:

 1. výkon vlastní podnikatelské činnosti spočívající v provozování webu fandimefilmu.cz a fandimeserialum.cz,
 2. plnění zákonných povinností,
 3. plnění smluvních povinností,
 4. ochrana osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů osob, včetně řádné identifikace a autentizace jednajících osob,
 5. marketingové akce a propagační činnost Koncal studio s.r.o.,
 6. případně další účely.

Koncal studio s.r.o. je oprávněn osobní údaje zpracovávat také za účelem určení, výkonu a obhajoby vlastních právních nároků, a to i přes to, že osobní údaje byly získány za jiným účelem.

5. Na jakém právním základě a po jakou dobu Koncal studio s.r.o. osobní údaje zpracovává

Koncal studio s.r.o. zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 6, případně čl. 9 Nařízení GDPR na těchto právních základech:

 1. souhlas subjektu, a to vždy po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje získány, nejdéle však do odvolání souhlasu, přičemž platí, že v těchto případech zpracování máte vždy právo svůj souhlas odvolat,
 2. plnění smluvní povinnosti v přípaže, že mezi Vámi a Koncal studio s.r.o. byla uzavřena smlouva, jíž jste Vy i Koncal studio s.r.o. smluvní stranou,
 3. oprávněný zájem Koncal studio s.r.o. po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. V případě, že uplatníte námitku proti takovému zpracování odůvodněnou Vaší individuální situací a této námitce po řádném posouzení Koncal studio s.r.o. vyhoví, pak je Koncal studio s.r.o. povinen ukončit dané zpracování.

Každý osobní údaj může být zpracováván na základě více právních základů. Každý osobní údaj může být zpracováván, pokud existuje alespoň jeden právní základ pro jeho zpracování. Odpadne-li poslední právní základ pro zpracování daného osobního údaje, musí být osobní údaj řádně zlikvidován.

6. Komu mohou být osobní údaje předány

Koncal studio s.r.o je oprávněn osobní údaje poskytnout těmto subjektům:

 1. státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonné povinnosti ve smyslu příslušných právních předpisů,
 2. zaměstnancům či dalším osobám v obdobném smluvním vztahu ke Koncal studio s.r.o. za účelem plnění jejich pracovních povinností jménem Koncal studio s.r.o.,
 3. dalším subjektům, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Koncal studio s.r.o. (soudní aparát apod.),
 4. se souhlasem subjektu údajů dalším osobám, přičemž vždy platí, že osobní údaje jsou výše uvedeným příjemcům poskytovány pouze v rozsahu nezbytném pro stanovený účel a po nezbytnou dobu.

7. Zásady bezpečnosti osobních údajů

Společnost Koncal studio s.r.o. důsledně dbá na dodržování všech bezpečnostních a organizačních opatření, které za účelem ochrany osobních údajů zavedla.

Koncal studio s.r.o. pravidelně kontroluje dodržování bezpečnostních a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, pravidelně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti a svá bezpečnostní a organizační opatření dle potřeby aktualizuje.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně k tomu pověřenými osobami, které Koncal studio s.r.o. prověřuje jak před zahájením zpracování, tak v jeho průběhu.

8 .Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit

Čl. 15 – 22 Nařízení GDPR vymezuje práva, která můžete vůči Koncal studio s.r.o. uplatnit. 

Máte možnost uplatit dle Vašeho uvážení tato práva:

 1. přístup k osobním údajům – Koncal studio s.r.o. Vám poskytne výpis osobních údajů zpracovávaných o Vaší osobě v rozsahu dle čl. 15 Nařízení GDPR na základě žádosti s Vaším úředně ověřeným podpisem,
 2. oprava nepřesných osobních údajů – zjistíte-li, že o Vás Koncal studio s.r.o. zpracovává nepřesné či neaktuální osobní údaje, je Koncal studio s.r.o. povinen provést opravu nepřesných osobních údajů, provádí se na základě písemné žádosti či prostřednictvím podpora@fandimefilmu.cz,
 3. vymazání osobních údajů – v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR Koncal studio s.r.o. vymaže zpracovávané osobní údaje, provádí se na základě písemné žádosti nebo automaticky, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro daný účel zpracování,
 4. omezení zpracování osobnícvh údajů – po dobu, než Koncal studio s.r.o. posoudí oprávněnost Vaší námitky proti zpracování omezí Koncal studio s.r.o. přechodně zpracování Vašich osobních údajů. Provádí se na základě písemné žádosti, pokud žádáte omezení, nebo automaticky v případě uplatnění práva na námitku či opravu,
 5. přenositelnost osobních údajů – je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, máte právo získat a předat jinému správci osobní údaje, které se Vás týkají. Provádí se na základě písemné žádosti s Vaším úředně ověřeným podpisem,
 6. vznešení individuální námitky – je-li zpracování založeno na základě oprávněného zájmu Koncal studio s.r.o., máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace námitku proti takovému zpracování. Námitka bude Koncal studio s.r.o. důkladně posouzena. Provádí se na základě písemné žádosti,
 7. odvolání souhlasu se zpracováním – udělili-li jste Koncal studio s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné jej odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování. Souhlas lze odvolat elektronicky na e-mailové adrese podpora@fandimefilmu.cz nebo písemnou žádostí.

Ve všech výše uvedených případech Vám Koncal studio s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti poskytne informace o tom, jak byla Vaše žádost vyřešena. Lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.

Nesouhlasíte-li s postupem Koncal studio s.r.o. při řešení či ochraně Vašich práv, nebo při zpracování Vašich osobních údajů, případně máte-li jiné poznatky či připomínky, můžete využít pro tyto účely e-mailovou adresu podpora@fandimefilmu.cz, kam nám můžete Vaše připomínky zaslat. Každou Vaší připomínkou se budeme zabývat.

Všechny písemné žádosti zasílejte na adresu:

Koncal studio s.r.o.
Praha - Stodůlky
Lýskova 2073/57
PSČ 155 00

Šéfredaktorkou webu je Petr Slavík, e-mail serialy@fandimefilmu.cz

Máte-li zájem o inzerci na našem webu napište nám na e-mail studio@koncal.com

Ochrana osobních údajů | Zásady používání cookies | Pravidla webu | Upravit nastavení soukromí

© 2016 – 2024 FandimeSerialum.cz / All rights reserved / Provozovatel webu je Koncal studio s.r.o.
Koncal studio s.r.o., IČO: 03604071, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 155 00, Praha 5

adblocktest

Zavří reklamu